Het NICU Team

De verpleegkundigen

Op onze afdeling zijn er een 70-tal verpleegkundigen werkzaam.
Neonatologieverpleegkundigen en neonatologieverpleegkundigen in opleiding: zij verzorgen kinderen op medium-, high- en intensive care niveau.

Casemanagers

Binnen de afdeling Neonatologie zijn er twee casemanagers om u te begeleiden bij een (verwachte) vroeggeboorte. Lees hier meer over wat zij voor u kunnen betekenen.

De dokters

Er is 24 uur per dag een arts aanwezig op de afdeling, verdeeld over drie diensten (dag, avond en nacht). De artsen op de afdeling werken in een team van Neonatologen, kinderartsen in opleiding tot neonatoloog en basisartsen (al dan niet in opleiding tot kinderarts). Bij hen kunt u terecht met vragen over het ziekteverloop.

Het Medisch Universitair Centrum in Maastricht (MUMC) is verbonden met de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht (UM). Naast de arts-assistent (een arts die in opleiding is tot specialist) en de specialist zelf kunt u ook in contact komen met co-assistenten. Dit zijn studenten in opleiding tot arts, die worden begeleid en gecontroleerd door de zaalarts. 

De specialisten

Op deze afdeling kan u in contact komen met verschillende specialisten.

Dit kunnen zijn:
 • Kindercardiologen
 • Kinderchirurgen
 • Neurologen
 • Neurochirurgen 
 • Radiologen
 • Urologen
Begeleiding voor ouders en kinderen
Folder
mumc+

Opleiding

MUMC is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat er verschillende beroepsgroepen worden opgeleid door onze artsen, verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Op de NICU kunt u mensen tegenkomen die een van de volgende opleidingen volgt:

Opleiding tot kinderarts

De opleiding is bedoeld voor basisartsen die zich daarna willen specialiseren. Naast diverse stages in een academisch ziekenhuis, dienen zij op diverse afdelingen van een niet-academisch ziekenhuis ervaring op te doen.

Opleiding intensive Care verpleegkundige (ICN)/High Care verpleegkundige

De opleiding ICN is bedoeld voor verpleegkundigen die zich willen bekwamen in de zorg aan pasgeborenen op de intensive care neonatologie.
Naast theorielessen, dient een stage op een NICU te worden gedaan. 

Opleiding kinderverpleegkundige (KV)/obstetrie

Deze verpleegkundigen lopen in kader van hun opleiding stage op de neonatologie afdeling maar zijn werkzaam op de kinderafdeling of de kraamafdeling.

Geïnteresseerd om bij ons te werken?

https://www.werkenbijmumc.nl

Ondersteunende diensten

U kan ook in contact komen met verschillende ondersteunende diensten.

Maatschappelijk werk

De opname van uw kindje kan voor u als ouder een hoop spanningen en onverwachte problemen met zich meebrengen.
De medisch maatschappelijk werker kan u hierbij begeleiden en ondersteunen.

U kunt terecht om uw ervaringen te bespreken of om antwoord te krijgen op diverse praktische vragen. Bijvoorbeeld vragen over reis- en verblijfskosten.
Veel ouders krijgen te maken met de regels rondom werk en verlof. Als ouder kunt u ook zelf klachten ondervinden ten gevolge van de situatie rondom uw kindje. Denk aan slapeloosheid, concentratieverlies, emotionele onbalans of depressiviteit.

Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. De maatschappelijk werker heeft geheimhoudingsplicht.

U of uw familie kan zelf rechtstreeks contact opnemen met de maatschappelijk werker van de afdeling. Ook kunt u de behandelende arts of een verpleegkundige vragen dit voor u te doen. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 043-3877119 of via het secretariaat 043-3875118. 

Dienst Geestelijke verzorging

Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan bij u gedachten en gevoelens oproepen die u diep raken in uw levens- en geloofsovertuiging. Waarom moet ons kind zoveel mee maken? Hoe omgaan met de soms zo tegenstrijdige gevoelens - blijdschap en zorg, liefde en machteloosheid, positief proberen te denken en onzekerheid/angst? Hoe uw aandacht goed verdelen? Ook kan het zijn, dat u voor ingrijpende beslissingen komt te staan. Het kan zijn dat u een gesprekspartner wenst die u kan steunen en u kan helpen bij het ordenen van gevoelens en gedachten. In het academisch ziekenhuis Maastricht zijn geestelijk verzorgers aanwezig op wie u een beroep kunt doen. Zij zijn er voor alle patiënten en hun familieleden, kerkelijk of niet.

Geestelijk verzorgers zijn er voor:
-een gesprek van mens tot mens met aandacht voor wat u bezighoudt;
-een gesprek over ingrijpende levensmomenten en keuzes waarvoor u staat; 
-een gesprek over levens- en geloofsvragen;
-een sacrament of ander ritueel, bijvoorbeeld de doop;

Als u een geestelijk verzorger wilt ontmoeten, kunt u dat op één van de volgende wijzen kenbaar maken:
-door te (laten) bellen naar het secretariaat van de Dienst Geestelijke Verzorging, telefoon 043-3875338 (of intern: 75338)
-door aan het begin of in de loop van de opname dit te melden bij een verpleegkundige van uw afdeling
-door de geestelijk verzorger op uw afdeling aan te spreken (Hans Kling)

De geestelijke verzorger van uw afdeling of de dienstdoende geestelijk verzorger zal dan met respect voor uw levensovertuiging het contact met u zoeken.

 
Medische psychologie

Met je kindje op de NICU liggen heeft een grote impact op je leven. Er is sprake van veel onzekerheid en naast de medische risicofactoren die een te vroeg geboren baby loopt komen er vaak ook psychosociale klachten voor bij ouders. Angsten zijn een veel voorkomende klacht. Angst voor complicaties bij je baby maar ook angst/herbelevingen rondom de bevalling. Daarnaast zijn veel ouders ook bang voor de onzekerheid rondom de prognose van hun baby en met name rondom de ontwikkeling van hun kindje. Hierbij komt vaak ook verdriet en pijn naar boven voor de toekomst maar ook rondom het onvoldoende voorbereid zijn op de geboorte van de baby.  Het is belangrijk om hier tijd en ruimte voor te maken, vooral omdat er op medische gebied zoveel gebeurt en je je als ouder vaak overweldigd voelt.

Hechting en psychosociaal herstel
Het  is het belangrijk het lichamelijk welzijn en psychisch functioneren van de ouders in kaart te brengen en mee op te volgen omdat dit ook kan samenhangen met het herstel  van hun kindje en de hechting. Tijdens de opname van de pasgeborene op de NICU vindt, op vraag van de hoofdbehandelaar van het kind, een kennismaking met de kinderpsycholoog plaats. Samen met de ouders bekijkt de psycholoog wat deze in deze fase kan betekenen en vindt op dat moment begeleiding plaats. Daarnaast kan de psycholoog een rol spelen in de nazorg en het follow-up traject van het kindje en zijn of haar ouders. Als er onderliggende psychische klachten spelen waarvoor een volwassen psychologisch traject aangewezen is, wordt er meegedacht in verwijzing en/of samenwerking in de regio.

De arts zal met jullie bespreken of psychologie in consult gevraagd kan worden.

Logopedie

Als uw kindje moeite heeft met het leren drinken uit een fles, kan een prelogopediste ingeschakeld worden. Zij beoordeelt het drinkgedrag (waarbij o.a. gekeken wordt naar de coördinatie tussen zuigen, slikken en ademen) waarna ze het kind begeleidt om de drinktechniek te verbeteren. Zo kunnen, afhankelijk van het geconstateerde probleem, verschillende spenen uitgeprobeerd worden. Ook kan een andere voedingshouding geadviseerd worden, kunnen stimulatietechnieken gebruikt worden en/of kan het voedingsschema aangepast worden. Hierbij wordt nauw contact onderhouden met arts en verpleegkundige. Het wordt op prijs gesteld dat u als ouder zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de voedingstijden zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kindje.

Als het kind ontslagen wordt uit het ziekenhuis kan de prelogopediste, als dat nodig is, voor verdere begeleiding zorgen. Bijvoorbeeld door de begeleiding aan huis voort te laten zetten.
Ook is het mogelijk om, eventueel in combinatie met de afspraken bij de kinderarts, poliklinische controles af te spreken bij de prelogopediste van de afdeling Stem-, Spraak- en Taalstoornissen (tel. 043-3875138).

Fysiotherapie

Tijdens de opname van uw baby op de NICU kan hij/zij in aanmerking komen voor begeleiding door een kinderfysiotherapeut. Voorop staat de aandacht voor positieve ouder-kind binding. Door het aanraken en de wijze van benadering als ondersteuning van de zelfregulatie van uw baby. Bij het hanteren, positioneren en  stimuleren van de ontwikkeling kan een fysiotherapeut ondersteunen.

Kinderen die geboren zijn bij een zwangerschapsduur korter dan 32 weken en/of met een geboortegewicht van minder dan 1500 gram komen in aanmerking voor het TOP programma. Deze begeleiding start al in het ziekenhuis. Meer informatie vindt u op: www.top.eop.nl of vraag het aan de kinderfysiotherapeute.

Uw baby kan ook voor een andere reden opgenomen zijn op de NICU. Ook dan kan de fysiotherapeut in het ziekenhuis een rol spelen. Door de opname kan een kindje bijvoorbeeld meer gespannen zijn (zelfregulatie), moeite hebben met prikkelverwerking of moeite hebben met bewegen (motorische ontwikkeling). De fysiotherapeut kan u helpen om te leren hoe u uw baby hierbij het beste kan ondersteunen.

Bij ontslag naar huis kan de kinderfysiotherapeut, indien gewenst, de fysiotherapeutische begeleiding aan huis voortzetten.

Indien u behoefte heeft aan kinderfysiotherapie voor uw kindje tijdens de opname dan bespreek dit gerust met uw arts of de verpleegkundige. Jullie als ouders kunnen ook zelf rechtstreeks contact opnemen met een van de kinderfysiotherapeuten van de afdeling. De fysiotherapeuten die werkzaam zijn in het MUMC+ zijn: Yvonne Crijns, Julia Schellings of Sabine Fleuren en zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via het secretariaat fysiotherapie 043-3877146.

Kinderfysiotherapie is gericht op:
 • Positieve ontwikkeling ouder-kind binding, goede hechting is essentieel voor een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Houdings- en hanteringsadviezen, het samen oefenen.
 • Stimuleren van een optimaal gevarieerde sensomotorische ontwikkeling
 • Onderzoek en follow-up van de motorische ontwikkeling
 • Spel- , troost- en slaapadviezen
 • Na alle zorgen leren genieten en vertrouwen op je baby
 • Na ontslag kan kinderfysiotherapie indien nodig in de thuissetting voortgezet worden, verdere begeleiding van uw baby en advisering van ouders thuis, na de intensieve klinische fase.

Overige medewerkers

 • Secretaresse
 • Afdelingsassistentes
 • Klinisch technici
Sluit de enquête