• Dit is afhankelijk van uw leeftijd, de kwaliteit van de embryo’s en welke poging het betreft.

    • Bent u jonger dan 38 jaar, dan krijgt u in de 1ste en de 2e poging 1 embryo  terug. In de 3e poging krijgt u 1 of 2 embryo´s terug, afhankelijk van de kwaliteit van de embryo´s. Indien op advies van uw behandelend arts een tweelingzwangerschap ongewenst is, zal altijd één embryo worden teruggeplaatst, ook in een derde poging. Indien dit voor u van toepassing is, zal uw arts dat met u bespreken.
    • Bent u ouder dan 38 jaar, dan worden er, indien aanwezig, altijd 2 embryo’s teruggeplaatst. Een uitzondering hierop is wanneer bij u het dragen van een tweelingzwangerschap afgeraden wordt door uw behandelend arts, dan zal altijd één embryo worden teruggeplaatst. Indien dit voor u van toepassing is, zal uw arts dat met u bespreken.
  • Aangezien een meerlingzwangerschap wordt gezien als een complicatie van een IVF-behandeling en aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, wordt er in onze kliniek naar gestreefd om het aantal meerlingzwangerschappen zo laag mogelijk te houden. Conform de huidige regelgeving zult u in de eerste en tweede poging altijd één embryo teruggeplaatst krijgen. In een derde poging worden er afhankelijk van de embryo kwaliteit één of twee embryo's teruggeplaatst. Meer informatie hierover krijgt u van uw behandelend arts.

  • Ja, dat mag. Als u echter na de eerste poging niet zwanger bent, zal dit terugplaatsbeleid door ons geëvalueerd worden op basis van de embryokwaliteit. Wanneer deze beneden gemiddeld is, kan door ons het advies worden uitgebracht om in een volgende poging toch het standaard terugplaatsbeleid toe te passen (d.w.z. afhankelijk van de embryokwaliteit 1 of 2 embryo’s terug). Wilt u ondanks dit advies toch dat er altijd maar 1 embryo teruggeplaatst wordt, dan wordt daar door ons over het algemeen mee akkoord gegaan.

  • Een meerlingzwangerschap leidt in de eerste plaats tot een hoger risico op het ontstaan van complicaties tijdens de zwangerschap. Zaken die vaker gezien worden bij meerlingzwangerschappen zijn hoge bloeddruk (hypertensie), ernstige groeiachterstand van een of meer kinderen, bloedarmoede, zwangerschapsdiabetes en vroegtijdige weeënactiviteit. Ook zijn de risico’s tijdens de bevalling groter; er is een grotere kans op een kunstverlossing of een (spoed)keizersnede. Het grootste risico van een meerlingzwangerschap is het feit dat de kinderen vaak (veel) te vroeg geboren worden. Hierdoor moeten ze vaker (langdurig) worden opgenomen op een couveuseafdeling en is het risico op blijvende (ernstige) handicaps en kindersterfte veel hoger dan bij een eenlingzwangerschap. Om deze redenen streven wij ernaar om het percentage tweelingzwangerschappen dat ontstaat als gevolg van een IVF-behandeling zo laag mogelijk te houden.

  • De baarmoeder ligt bij de meeste vrouwen wat naar voren gekanteld en is met een echo via de buik niet zichtbaar. Als de blaas gevuld is kan de baarmoeder beter in beeld worden gebracht tijdens de terugplaatsing. Dit kan behulpzaam zijn bij het terugplaatsen zelf, omdat het mogelijk is om direct op het echobeeld te zien waar de terugplaatscatheter zich bevindt. Ook wordt de “bocht”, die van nature in de baarmoeder zit, door de volle blaas opgeheven waardoor het makkelijker is om met de terugplaatscatheter in de baarmoeder te komen.

  • Nee, dit is een wijdverbreid misverstand. Alleen embryo’s van goede kwaliteit komen in aanmerking om ingevroren te worden. Embryo’s van mindere kwaliteit zullen het invriezen en vervolgens ontdooien vrijwel zeker niet overleven. Het wordt daarom als niet zinvol beschouwd om te proberen deze embryo’s in te vriezen. Op de derde dag na de eicelpunctie is bekend of er van de overgebleven embryo’s 1 of meer in aanmerking komen om ingevroren te worden. Wanneer dit het geval is krijgt u binnen 2 weken hiervan schriftelijk bericht thuis. Krijgt u geen bericht, dan betekent dit dat er helaas geen van de overgebleven embryo’s ingevroren kon worden.

  • Als u zich goed voelt is er uit medisch oogpunt geen bezwaar tegen (zwaar) tillen of lichamelijke inspanning, zoals sporten. De innesteling zal hierdoor niet negatief beïnvloed worden. In principe mag u na de terugplaatsing de normale gang van zaken weer oppakken en doen wat u anders ook zou doen. Rustig aan doen kan natuurlijk geen kwaad, maar er is nooit wetenschappelijk bewezen dat de kans op zwangerschap hierdoor toeneemt. Soms is het echter wel aangewezen om rustig aan te doen, namelijk in het geval van een (dreigende) overstimulatie. In dit geval zijn de eierstokken sterk vergroot en zijn er over het algemeen meer buikklachten dan bij iemand met een “normaal” aantal follikels. Als dit bij u het geval is zal u door de IVF-arts geadviseerd worden om zoveel mogelijk rust te nemen en u te melden bij toename van de klachten.

Sluit de enquête